Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Poszukiwany Poszukiwana” w kategorii: „Animator Aktywności Młodych Roku 2015/2016”

Informacje ogólne:
•    Pomysłodawcą konkursu jest Fabryka Aktywności Młodych
•    Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności najlepszych animatorów aktywności młodych w 16 województwach, integracja tych środowisk i wspólne tworzenie nowych form rozwoju wolontariatu wśród młodych Polaków
•    Wyróżnienie przyznawane jest raz w roku.

Zasady konkursu:

1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie 16 województw.
2. Kandydata zgłaszać należy w województwie, na którego terenie koncentruje się jego główna działalność animatorska.
3. Co roku nagrodzimy min.4 animatorów z każdego województwa.
4. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: szkoły, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, opiekunowie wolontariatu młodzieżowego, społeczności lokalne z terenu danego województwa, a także formalne i nieformalne grupy wolontariackie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie kandydatury na formularzu dostępnym na stronie. Zgłoszenie winno zawierać udokumentowany opis osiągnięć i zasług kandydata w pracy na rzecz młodzieżowego wolontariatu lokalnego (np. prezentacje przedstawiającą sylwetkę zgłoszonego kandydata).
6. Zgłoszenia kandydatów winny być dostarczane drogą mailową na adres podany na stronie konkursu.
7. Komisja konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie kierowała się następującymi kryteriami:
a) osiągnięcia kandydata
b) wpływ działalności kandydata na uaktywnianie się młodzieży w społeczeństwie lokalnym
c) nienaganna postawa w życiu społecznym
d) od jak dawna kandydat angażuje się w działalność animatorską
8. Komisja Konkursowa zastrzega możliwość zmiany łącznej liczby wyróżnionych i przyznania wyróżnień specjalnych.
9. Oceny zgłoszeń i wyboru zwycięzcy dokona komisja konkursu złożona z członków FAM.
10. Konkurs trwa od 20 marca 2016 do 10 maja 2016 r.
11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 01 czerwca 2016 r.
12. Laureaci konkursu otrzymają dokument nadania im miana Doktora Akademii Aktywności Młodych
13. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych materiałów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz publikacji nadesłanych prac. (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
14. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.